• کنسولتینگ سنتر(مرکز مشاوره) یک بوتیک مرجع برای همه انهایی ست که در جستجوی یک مرکز خدمات مشاوره جهانی ومتخصص و حرفه ای و در دسترس به خصوص در بخش اعتماد حرفه ای هستند.
  تخصص ما در زمینه ارائه خدمات مالیاتی, حقوقی و مشاوره با ارزش افزوده بالا به شرکتهای داخلی و بین المللی و گروههای فعال صنعتی در بخشهای مختلف اقتصادی ست.

  Financials

  Help from relatives in buying homes soars 30% as prices keep climbing
  Posted: May 1, 2017, 11:01 pm
  Number of people employed in sector jumps 15% compared to 2010, data show
  Posted: May 1, 2017, 6:00 pm
  French company tightens grip on US fund manager as eight other directors exit
  Posted: May 1, 2017, 5:44 pm
  Subscription lines ‘could become significant threat to banks during market downturn’
  Posted: May 1, 2017, 5:26 pm
  Move aimed at filling the gap left by branch closures across UK
  Posted: May 1, 2017, 3:43 pm
  Legal fight between Westinghouse and Stone highlights what investors should not ignore
  Posted: May 1, 2017, 3:28 pm